Get access

Retinoic acid postconsolidation therapy for high-risk neuroblastoma patients treated with autologous haematopoietic stem cell transplantation

  • Review
  • Intervention

Authors


Abstract

Background

Neuroblastoma is a rare malignant disease and mainly affects infants and very young children. The tumours mainly develop in the adrenal medullary tissue, with an abdominal mass as the most common presentation. About 50% of patients have metastatic disease at diagnosis. The high-risk group is characterised by metastasis and other features that increase the risk of an adverse outcome. High-risk patients have a five-year event-free survival of less than 50%. Retinoic acid has been shown to inhibit growth of human neuroblastoma cells and has been considered as a potential candidate for improving the outcome of patients with high-risk neuroblastoma. This review is an update of a previously published Cochrane Review.

Objectives

To evaluate the efficacy and safety of additional retinoic acid as part of a postconsolidation therapy after high-dose chemotherapy (HDCT) followed by autologous haematopoietic stem cell transplantation (HSCT), compared to placebo retinoic acid or to no additional retinoic acid in people with high-risk neuroblastoma (as defined by the International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system).

Search methods

We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in the Cochrane Library (2016, Issue 11), MEDLINE in PubMed (1946 to 24 November 2016), and Embase in Ovid (1947 to 24 November 2016). Further searches included trial registries (on 22 December 2016), conference proceedings (on 23 March 2017) and reference lists of recent reviews and relevant studies. We did not apply limits by publication year or languages.

Selection criteria

Randomised controlled trials (RCTs) evaluating additional retinoic acid after HDCT followed by HSCT for people with high-risk neuroblastoma compared to placebo retinoic acid or to no additional retinoic acid. Primary outcomes were overall survival and treatment-related mortality. Secondary outcomes were progression-free survival, event-free survival, early toxicity, late toxicity, and health-related quality of life.

Data collection and analysis

We used standard methodological procedures expected by Cochrane.

Main results

The update search did not identify any additional studies. We identified one RCT that included people with high-risk neuroblastoma who received HDCT followed by autologous HSCT (N = 98) after a first random allocation and who received retinoic acid (13-cis-retinoic acid; N = 50) or no further therapy (N = 48) after a second random allocation. These 98 participants had no progressive disease after HDCT followed by autologous HSCT. There was no clear evidence of difference between the treatment groups either in overall survival (hazard ratio (HR) 0.87, 95% confidence interval (CI) 0.46 to 1.63; one trial; P = 0.66) or in event-free survival (HR 0.86, 95% CI 0.50 to 1.49; one trial; P = 0.59). We calculated the HR values using the complete follow-up period of the trial. The study also reported overall survival estimates at a fixed point in time. At the time point of five years, the survival estimate was reported to be 59% for the retinoic acid group and 41% for the no-further-therapy group (P value not reported). We did not identify results for treatment-related mortality, progression-free survival, early or late toxicity, or health-related quality of life. We could not rule out the possible presence of selection bias, performance bias, attrition bias, and other bias. We judged the evidence to be of low quality for overall survival and event-free survival, downgraded because of study limitations and imprecision.

Authors' conclusions

We identified one RCT that evaluated additional retinoic acid as part of a postconsolidation therapy after HDCT followed by autologous HSCT versus no further therapy in people with high-risk neuroblastoma. There was no clear evidence of a difference in overall survival and event-free survival between the treatment alternatives. This could be the result of low power. Information on other outcomes was not available. This trial was performed in the 1990s, since when many changes in treatment and risk classification have occurred. Based on the currently available evidence, we are therefore uncertain about the effects of retinoic acid in people with high-risk neuroblastoma. More research is needed for a definitive conclusion.

Plain language summary

Retinoic acid after intensive chemotherapy and bone marrow transplantation in people with high-risk neuroblastoma

Review question

We reviewed the evidence about the effect of adding retinoic acid as part of a postconsolidation therapy after intensive chemotherapy (high-dose chemotherapy) followed by autologous (from the same person) bone marrow transplantation (haematopoietic stem cell transplantation) in people with high-risk neuroblastoma. A consolidation therapy tries to destroy possible remnant cancer cells after a preceding therapy has achieved the elimination of detectable tumour. A postconsolidation therapy is applied after that consolidation therapy. The addition of retinoic acid was compared to the same pretreatment but placebo (inactive) retinoic acid or no addition of retinoic acid for two primary and five secondary outcomes. The primary outcomes were overall survival (participants who did not die) and treatment-related mortality (participants who died due to complications of the intervention). Secondary outcomes were progression-free survival (the condition did not worsen), event-free survival (staying free of any of a particular group of events), early and late toxicity (harmful effects), and health-related quality of life.

Background

Neuroblastoma is a rare cancerous disease and mainly affects infants and very young children. The high-risk group is prone to spread of the disease and other characteristics that increase the risk of an adverse event. Retinoic acid stops uncontrolled cell growth in laboratory cell cultures and might reduce the return of the tumour after high-dose chemotherapy followed by autologous haematopoietic stem cell transplantation in people with high-risk neuroblastoma.

Study characteristics

The evidence is current to 24 November 2016. We included a single randomised trial with 50 people allocated to the addition of retinoic acid after high-dose chemotherapy followed by autologous haematopoietic stem cell transplantation, and 48 people allocated to the same treatment but without the addition of retinoic acid.

Key results

The update search did not identify any new studies. Overall survival and event-free survival were no different between the two treatment alternatives. Other outcomes, including those concerning adverse events, were not adequately reported. Additional retinoic acid as part of a postconsolidation therapy after high-dose chemotherapy followed by autologous haematopoietic stem cell transplantation may not improve survival in people with high-risk neuroblastoma, and we lack information on its safety. More research is needed before we can draw solid conclusions.

Quality of the evidence

The evidence is based on a single study. The quality of the evidence in this single included study is low.

Streszczenie prostym językiem

Kwas retinowy po intensywnej chemioterapii i przeszczepie szpiku kostnego u chorych na agresywnego nerwiaka zarodkowego

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu wyników badań oceniających efekt dodania kwasu retinowego do terapii pokonsolidacyjnej podawanej po intensywnej chemioterapii (chemioterapia wysokodawkowa) i następowym autologicznym (pochodzący od tej samej osoby) przeszczepie szpiku kostnego (przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych) u chorych na agresywnego nerwiaka zarodkowego. Terapia konsolidacyjna to leczenie, które ma na celu zniszczenie ewentualnych pozostałości komórek nowotworowych po eliminacji wykrywalnego guza. Terapia pokonsolidacyjna jest wdrażana po leczeniu konsolidacyjnym. U pacjentów po takiej samie terapii poprzedzającej porównywano kwas retinowy z postacią placebo kwasu retinowego (forma nieaktywna) lub brakiem leczenia dla dwóch pierwszorzędowych i pięciu drugorzędowych punktów końcowych. Do pierwszorzędowych punktów końcowych należało przeżycie całkowite (pacjenci, którzy nie umarli) oraz śmiertelność związana z leczeniem (pacjenci, którzy umarli w wyniku powikłań związanych z interwencją). Drugorzędowymi puntami końcowymi były: przeżycie wolne od progresji (stan chorych nie uległ pogorszeniu), przeżycie wolne od zdarzeń niepożądanych (niewystąpienie żadnego zdarzenia z badanych grup), wczesna i późna toksyczność (efekty szkodliwe) i jakość życia związana ze zdrowiem.

Wstęp

Neuroblastoma (nerwiak niedojrzały, zarodkowy) jest rzadką chorobą nowotworową występującą głównie u niemowląt i bardzo małych dzieci. Grupa wysokiego ryzyka jest podatna na rozprzestrzenianie się choroby i inne jej cechy, które zwiększają ryzyko niekorzystnych zdarzeń. Kwas retinowy hamuje niekontrolowany wzrost komórek w laboratoryjnych hodowlach komórek i może zmniejszać ryzyko nawrotu guza po wysokodawkowej chemioterapii i autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych u pacjentów z agresywną postacią tego nowotworu.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne na dzień 24 listopada 2016 roku. Oceniliśmy jedno randomizowane badanie kliniczne obejmującę grupę 50 chory, którym dodano kwas retinowy po wysokodawkowej chemioterapii i autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych oraz grupę 48 chorych z takim samym leczeniem, ale bez dodatku kwasu retinowego.

Kluczowe wyniki

Wyszukiwanie w ramach aktualizacji przeglądu nie zidentyfikowało żadnych nowych badań. Przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń nie różniło się pomiędzy dwoma grupami. Inne wyniki, w tym obejmujące wystąpienie zdarzeń niepożądanych nie zostały poprawnie przedstawione. Dodatek kwasu retinowego do terapii pokonsolidacyjnej po wysokodawkowej chemioterapii i autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych może nie zwiększać przeżycia u chorych na agresywną postać nerwiaka zarodkowego (neuroblastoma). Brak obecnie danych na temat bezpieczeństwa tego leczenia. Przed wyciągnięciem trwałych wniosków konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Jakość danych naukowych

Dowody naukowe opierają się na pojedynczym badaniu. Jakość danych naukowych w ocenianym badaniu jest niska.

Uwagi do tłumaczenia

Tłumaczenie: Karolina Kubala Redakcja: Andrzej Komorowski, Małgorzata Kołcz